Pastoral Social i de la Salut

Visitadors de gent gran
Grup Stabat Mater (Assistència Espiritual a malalts)
Càritas